Акцептен кредит

Оцени post


АКЦЕПТЕН КРЕДИТ — вид кредитно улеснение, при което банката ацептира  теглена от неин клиент срещу нея менителни: при условие, че клиенти поема задължение да изплати сумата менителницата преди падежа. Акцептен кредит предполага само евентуално задължение на банката, тъй като тя се явява на падежа като платец само в случаите, когато длъжникът не е платил. При външнотърговските сделки, длъжник по акцептен кредит е износителят, като обезщетение на кредита обикновено служат стоковоразпоредителните документи.