Бързи кредити за фирми

Оцени post


Получаването на бизнес заем е тромав, бавен и сложен процес, така че тази публикация ще се опита да ви улесни в намирането на добра оферта без обезпечение. Ето и едни от кредитните доставчици у нас, които отпускат фирмени заеми с ясни, гъвкави и прозрачни условия.

Райфайзенбанк

– Този продукт е предназначен за фирми с оборот до 2 000 000 лв. или хора, които практикуват свободни професии като юристи, нотариуси, фермери, зъболекари и пр.

– Документи – документ за учредяване на търговското предприятие, удостоверение за актуално състояние, валидни лични карти на лицата, които го представляват, икономически баланси със съответната заверка от легитимен одитор, документ за приходи и разходи, данъчни декларации и пр.

– Необезпечени бизнес заеми като становището се изготвя в рамките на два дни.
– Субсидията е на стойност до 40 000 лв. за дружества с оборот до 1 000 000 лв. и до 60 000 лв. за такива с оборот над 1 000 000 лв.
– Банката отпуска микрофинансирането в българска или европейска валута.
– Погасителен период – определя се на базата на целта на заема. Ако е инвестиционен, периодът е до 5 г., ако е за обороти – до 3 г.
– За да бъдете одобрен за такъв заем е нужно да сте поне с 2 години бизнес история на фирмата ви.
– Задължението се връща на месечни вноски.
– За инвестиционните заеми се предвижда 3 м. гратисен срок.
– Лихвата е променлива и се изчислява за всеки отделен случай, като се вземат предвид таксите и комисионните, както и тарифите на Банката.

Страницата е: https://www.rbb.bg

Обединена Българска Банка

– Банката отпуска финансиране на микропредприятия за оборотни средства с равни месечни вноски по гланицата на кредита.
– Предназначение – субсидията може да се оползотвори за всякакви дейности, свързани с функционирането на фирмата ви.
– Средствата се получават в българска валута на стойност от 2 000 лв. до 40 000 лв.
– Погасителният период е до 24 м. без да се изисква обезпечение, попечители или превод на работна заплата.
– Лихвата е променлива и се базира на приетата система за референтен лихвен процент, с който Банката работи.

Сайтът е: www.ubb.bg