Изчисление на лихвите

Оцени post

Изчисляването на проста лихва се извършва по формулата:

Лихвата = капитала х годишния лихвен процент х срока. Ако срокът е даден в дни, формулата се трансформира така: Лихвата капитала х годишния лихвен процент х срока в дни ОО х 360 При изчисленията на лихвите, ако не е договорено друго, годината се приема за 360 дни, а месеците по 30 дни. Само при изчисляване на лихви в английски лири се прилага английската методика, според която дните в месеците се приемат според случая за 28, 29, 30 или 31, а годи- ната — за 365 дни.

Пример: Каква е сумата на лихвата на един депозит от 2 млн. долара при 4 96 лихва за три месеца?

Сумата на лихвата = 2 000 000 х 4 х 90 [100 х 360 = 20 000 долара. При изчисляване на лихвите по текущите сметки на предприятията и банките се установява предварително фиксиран делител по формулата.