Потребителски кредит с ипотека

Оцени post

Банка Societe Generale Експресбанк отпуска изгодни потребителски кредити с ипотека на български граждани. Те осигуряват възможност потребителите да усвоят по-голям размер, в сравнение с обикновените потребителски заеми, както и да получат право да погасят дълга в по-дълъг срок. Като гарант по заема може да се използва ипотекиран имот, а погасителния период е до 20 години.

Едни от главните приоритети са:
– Няма горна граница в големината на заема, тъй като тя зависи само от пазарната стойност на предложения от клиента имот;
– Голям погасителен период (до 20 години);
– Кредитът може да се усвои в българска или европейска валута;
– Улеснен процес по кандидатстване, одобряване и усвояване на сумата;
– Ясни условия през целия период на връщане на сумата;
– Минималната сума на заема е 5 000 лева или техния еквивалент в евро;
– Максималната сума се определя от имуществото, предложено от потребителя за обезпечение, оценено от лицензирано лице, което Банката е съгласна да извърши оценяването.
Потребителски кредит с ипотека и фиксиран лихвен процент за първоначалните сто и двадесет месеца:
– лихвеният процент на годишна база е фиксиран и е 5.80% за първоначалните 120 месеца;
– лихвеният процент на годишна база е променлив и е 5.80% за първоначалните 120 месеца.
Ето един пример за такъв кредит с размер 75 000 лева за 20 години с фиксирана лихва за първоначалните 120 месеца и променлив лихвен процент за оставащия период от погасяването.
ГПР ще бъде в размер на 6.61% за българска валута
Вноската на месец ще бъде 548.20 лева
Броят месечни вноски ще бъде 240.
Цялата цена на заема ще бъде 133 044.91 лева.
Не се начислява такса за одобрение, а само месечна такса за обслужване на разплащателна сметка от 1.79 лева и такса за оценка на имуществото, което играе роля на обезпечение ще бъде 110 лева.
Държавната такса за вписване на ипотеката е 75 лева.
Ще са необходими и две застраховки – застраховка „Живот” на стойност 4 072.82 лева и имуществена застраховка на стойност 864.05 лева.
Ето и един пример за потребителски кредит с ипотека 75 000 лева за период от 20 години с променлив лихвен процент в лева за целия срок
Променливият годишен лихвен процент ще бъде в лева и ще се равнява на 5.35%.
ГПР ще бъде 6.13% и в българска валута.
Годишният лихвен процент ще е променлив и ще се равнява на 5.35 % в лева
Месечната вноска ще бъде 528.71 лева и ще се дължат общо 240 такива вноски.
Цялата цена на кредита ще бъде около 128 356.71 лева.
Банката не начислява такса одобрение, но удържа всеки месец такса за обслужване на разплащателна сметка от 1.79 лева и еднократна за оценка на обезпечения имот от 110 лева.
Необходимо е да се плати и държавна такса за вписване на ипотеката от 75 лева.
Банката посредничи за сключване на застраховка „Живот” в размер на 4025,85 лева и
имуществена застраховка в размер на 853.65 лева.